+30 211 4093230 info@worldcapital.gr

Κατεπείγουσα εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ να τρέξουν οι πληρωμές για αποσύρσεις ροδάκινων

21
Ιάν

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν Ομάδες Παραγωγών και μεμονωμένοι παραγωγοί προκειμένου να εισπράξουν τις ενισχύσεις που προβλέπουν τα προσωρινά έκτακτα μέτρα στα φρούτα και λαχανικά που επλήγησαν από το ρωσικό εμπάργκο και που αφορούν δραστηριότητες προώθησης ροδάκινων –νεκταρινιών το έτος 2014, καθορίζει με κατεπείγουσα εγκύκλιο ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

431AFFD6DC576FA3B9F7D6FB5CEEAD29Στο σχετικό καθεστώς περιλαμβάνονται μέτρα για δωρεάν διανομής (φρούτων-λαχανικών, και αποσύρσεις για άλλους προορισμούς  – Διατροφή ζώων, ενώ καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να σπεύσουν το συντομότερο δυνατόν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της παρούσας εγκυκλίου.

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις 20 Ιανουαρίου και υπογράφει ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Αποστολάκος, μετά από τους ελέγχους των αιτήσεων που θα πραγματοποιήσουν οι υπηρεσίες των Δ.Α.Ο.Κ αποστέλλεται το αργότερο μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2015 σχετικός φάκελος προς πληρωμή για κάθε Ο.Π και προϊόν ξεχωριστά.

Οι μεμονωμένοι παραγωγοί μη μέλη Ο.Π μετά την ολοκλήρωση του μέτρου υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης (υπόδειγμα 1- εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ 145864/17.10.2014) το αργότερο μέχρι 31/1/2015 στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ – έδρα τους.

Σε κάθε περίπτωση εφίσταται οι προσοχή των δικαιούχων ενώ τονίζεται ότι:

– Καμία πληρωμή δεν πραγματοποιείται εφόσον ο παραγωγός δεν έχει υποβάλει Ε.Α.Ε 2014 και δεν έχει δηλώσει τις καλλιέργειες που αντιστοιχούν στα μέτρα που υλοποίησε.

– Η πληρωμή πραγματοποιείται στην Ο.Π και κατόπιν με ευθύνη της πιστώνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των παραγωγών.

– Καμία δαπάνη δεν θα θεωρηθεί ως επιλέξιμη προς ενίσχυση εφόσον δεν συνοδεύεται από τα νόμιμα παραστατικά δαπανών.

– Όλες οι δαπάνες της παρούσας αποτελούν μέρος του επιχειρησιακού ταμείου των Ο.Π. και τα παραστατικά δαπανών θα πρέπει να είναι θεωρημένα από τις επιτροπές ελέγχου των ΔΑΟΚ και να υπάρχει η σήμανση της χρηματοδότησης από τον σχετικό κανονισμό.

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ισχύουν τα εξής:

Α. Δωρεάν διανομή μέσω Ο.Π (Φρούτα – Λαχανικά)

1. Οι Ο.Π μετά την ολοκλήρωση του μέτρου υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης (υπόδειγμα 1 – εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ 145864/17.10.2014) μέχρι τις 31/1/2015 στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ έδρα της Ο.Π.

Η αίτηση ( ανά προϊόν) πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

– τις συμβάσεις με εγκεκριμένες Φιλανθρωπικές Οργανώσεις και ιδρύματα καθώς και φορείς παροχής υπηρεσιών φιλανθρωπικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στις οποίες διατέθηκαν τα προϊόντα για δωρεάν διανομή ( με αναφορά τον τρόπο, τόπο, χρονοδιάγραμμα διάθεσης κλπ)

– τις εγκρίσεις αναγνώρισής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες

– Υπεύθυνη Δήλωση (Ν 1599/1986) από τον δικαιούχο φορέα στην οποία θα αναφέρεται ότι υλοποίησε την ανωτέρω δράση επ΄ ωφελεία των μελών του.

– τις κοινοποιήσεις της Ο.Π (άρθρο 78 του Καν.Ε.Ε 543/2011)

– τα δελτία αποστολής (ή ισοδυνάμου παραστατικού κατά την τρέχουσα εθνική νομοθεσία) με προορισμό τον τόπο διάθεσης των προϊόντων

– βεβαιώσεις ποιοτικού & ποσοτικού ελέγχου (υπόδειγμα 7 της ΥΑ 286886/22.4.2009) υπογεγραμμένες από τις ελεγκτικές αρχές σε ποσοστό τουλάχιστον του 10% των συνολικών ποσοτήτων που τέθηκαν για δωρεάν διανομή

– αποδεικτικά παραλαβής & διάθεσης των προϊόντων (υπόδειγμα 6 της ΥΑ 286886/22.4.2009) υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Ο.Π, τον δικαιούχο φορέα και από τις ελεγκτικές αρχές σε ποσοστό τουλάχιστον του 10% των συνολικών ποσοτήτων που τέθηκαν για δωρεάν διανομή)

– τις συμβάσεις με τους μεμονωμένους μη μέλη παραγωγούς οι οποίοι διέθεσαν το προϊόν τους

μέσω της Ο.Π (σημείο 4.2.1 της με αριθμ. πρωτ. 3715/110509/5.9.2014 εγκυκλίου του Υ.Α.Α.Τ) και βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση (Ν 1599/1986) στην οποία θα αναγράφεται ότι έχει προβεί στην εξακρίβωση και τηρεί στο αρχείο της όλα τα στοιχεία που αφορούν τις ποσότητες που παραδόθηκαν στα πλαίσια αυτών των συμβάσεων (σημείο 1 της με αριθμ. πρωτ. 3553/106440/26.8.2014 εγκυκλίου του Υ.Α.Α.Τ)

– βεβαίωση τράπεζας για τον λογαριασμό του επιχειρησιακού ταμείου μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή

– Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα

– καταστάσεις με τα αναλυτικά στοιχεία των παραγωγών κατά μέτρο και προϊόν (υπόδειγμα 2i – εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ 145864/17.10.2014) και με ηλεκτρονικό μέσο υποχρεωτικά σε μορφή – excel για να υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας.

– Πλήρης στοιχεία για τον προσδιορισμό του κόστους διαλογής, συσκευασίας και μεταφοράς.

(τιμολόγια, εξοφλημένα παραστατικά δαπανών, φορτωτικές, χιλιομετρικές αποστάσεις κλπ)

 

Β. Δωρεάν διανομή μεμονωμένων παραγωγών εκτός Ο.Π

Οι μεμονωμένοι παραγωγοί μη μέλη Ο.Π μετά την ολοκλήρωση του μέτρου υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης (υπόδειγμα 1- εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ 145864/17.10.2014) το αργότερο μέχρι 31/1/2015 στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ – έδρα τους.

Οι υπηρεσίες της Δ.Α.Ο.Κ – έδρα των παραγωγών συντάσσουν καταστάσεις (υπόδειγμα 2i – εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ 145864/17.10.2014) και με ηλεκτρονικό μέσο υποχρεωτικά σε μορφή – excel για να υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας και διαβιβάζουν το αργότερο μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2015 σχετικό φάκελο στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για πληρωμή.

Ο φάκελος (ανά προϊόν) θα περιλαμβάνει επιπλέον τα εξής:

– την αίτηση της Δ.Α.Ο.Κ (υπόδειγμα 1.α- εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ 145864/17.10.2014)

– τις αιτήσεις των παραγωγών για πληρωμή (υπόδειγμα 1- εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ 145864/17.10.2014)

– τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στο μέτρο από τον παραγωγό προς την Δ.Α.Ο.Κ

– τις συμβάσεις με εγκεκριμένες Φιλανθρωπικές Οργανώσεις και ιδρύματα καθώς και φορείς παροχής υπηρεσιών φιλανθρωπικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στις οποίες διατέθηκαν τα προϊόντα για δωρεάν διανομή με τον παραγωγό ( με αναφορά τον τρόπο, τόπο, χρονοδιάγραμμα διάθεσης κλπ)

– τις εγκρίσεις αναγνώρισής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες

– Υπεύθυνη Δήλωση (Ν 1599/1986) από τον δικαιούχο φορέα στην οποία θα αναφέρεται ότι

υλοποίησε την ανωτέρω δράση επ΄ ωφελεία των μελών του.

– τα δελτία αποστολής (ή ισοδυνάμου παραστατικού κατά την τρέχουσα εθνική νομοθεσία) με προορισμό τον τόπο διάθεσης των προϊόντων

– βεβαιώσεις ποιοτικού & ποσοτικού ελέγχου (υπόδειγμα 7 της ΥΑ 286886/22.4.2009) υπογεγραμμένες από τις ελεγκτικές αρχές σε ποσοστό 100% των συνολικών ποσοτήτων που τέθηκαν για δωρεάν διανομή

– αποδεικτικά παραλαβής & διάθεσης των προϊόντων (υπόδειγμα 6 της ΥΑ 286886/22.4.2009) υπογεγραμμένες από τον παραγωγό, τον δικαιούχο φορέα και από τις ελεγκτικές αρχές (σε ποσοστό 100% των συνολικών ποσοτήτων που τέθηκαν για δωρεάν διανομή)

– πρακτικά ελέγχου των αρμόδιων επιτροπών ελέγχου όπως αυτές ορίζονται στην Κ.Υ.Α 266355/11.2.2009(ΦΕΚ 64Β/09) και στο άρθρο 7,παρ.2 της Υ.Α 286886/22.04.09 (ΦΕΚ 867

Β/2009 καθώς και στο σημείο 6.5 της με αριθμ. 3715/110509/5.9.2014 εγκυκλίου του Υ.Α.Α.Τ) με σαφή αναφορά στα αποτελέσματα των ελέγχων που αφορούν την υλοποίηση για κάθε ένα μέτρο ξεχωριστά (ποσότητες, εκτάσεις κ.λ.π).

– κατάσταση σημείων ελέγχου (υπόδειγμα 3 – εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ 145864/17.10.2014) με αναφορά ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι έλεγχοι που αφορούν το σημείο 1 της με αριθμ.πρωτ. 3553/106440/26.8.2014 εγκυκλίου του Υ.Α.Α.Τ.

– Πλήρης στοιχεία για τον προσδιορισμό του κόστους διαλογής, συσκευασίας και μεταφοράς.

(τιμολόγια, εξοφλημένα παραστατικά δαπανών , φορτωτικές, χιλιομετρικές αποστάσεις κλπ)

Καμία πληρωμή δεν πραγματοποιείται εφόσον ο παραγωγός δεν έχει υποβάλει Ε.Α.Ε 2014 και δεν έχει δηλώσει τις καλλιέργειες που αντιστοιχούν στα μέτρα που υλοποίησε.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στους τραπεζικούς λογαριασμούς των παραγωγών (με βάση την Ε.Α.Ε 2014).

 

Γ. Απόσυρση για άλλους προορισμούς μέσω Ο.Π – Διατροφή ζώων

1. Οι Ο.Π μετά την ολοκλήρωση του μέτρου υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης (υπόδειγμα 1 – εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ 145864/17.10.2014) μέχρι τις 31/1/2015 στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ έδρα της Ο.Π.

Η αίτηση ( ανά προϊόν) πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

– τις κοινοποιήσεις της Ο.Π (άρθρο 78 του Καν.Ε.Ε 543/2011)

– τα δελτία αποστολής (ή ισοδυνάμου παραστατικού κατά την τρέχουσα εθνική νομοθεσία) με προορισμό τον τόπο διάθεσης των προϊόντων ( κτηνοτροφική μονάδα )

-βεβαιώσεις ποιοτικού & ποσοτικού ελέγχου (υπόδειγμα 7 της ΥΑ286886/22.4.2009) υπογεγραμμένες από τις ελεγκτικές αρχές σε ποσοστό 10% των συνολικών ποσοτήτων που τέθηκαν για τη διατροφή ζώων και αφορούσαν μέλη ΟΠ και 100% των μη μελών μέσω ΟΠ

– αποδεικτικά παραλαβής & διάθεσης των προϊόντων (υπόδειγμα 6 της ΥΑ 286886/22.4.2009) υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Ο.Π, τον δικαιούχο κτηνοτρόφο και από τις ελεγκτικές αρχές σε ποσοστό 10% των συνολικών ποσοτήτων που τέθηκαν για την διατροφή ζώων και αφορούσαν μέλη ΟΠ και 100% των μη μελών μέσω ΟΠ

– τα συμφωνητικά μεταξύ της Ο.Π και του υπευθύνου φορέα για την διατροφή των ζώων ( με αναφορά τον τρόπο, τόπο, χρονοδιάγραμμα διάθεσης κλπ)

– Υπεύθυνη Δήλωση (Ν 1599/1986) από τον δικαιούχο φορέα ότι διέθεσε το προϊόν στα ζώα του

– τις συμβάσεις με τους μεμονωμένους μη μέλη παραγωγούς οι οποίοι διέθεσαν το προϊόν τους μέσω της Ο.Π (σημείο 4.2.1 της με αριθμ. πρωτ. 3715/110509/5.9.2014 εγκυκλίου του Υ.Α.Α.Τ) και βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση (Ν 1599/1986) στην οποία θα αναγράφεται ότι έχει προβεί στην εξακρίβωση και τηρεί στο αρχείο της όλα τα στοιχεία που αφορούν τις ποσότητες που παραδόθηκαν στα πλαίσια αυτών των συμβάσεων (σημείο 1 της με αριθμ. πρωτ. 3553/106440/26.8.2014 εγκυκλίου του Υ.Α.Α.Τ)

– βεβαίωση τράπεζας για τον λογαριασμό του επιχειρησιακού ταμείου μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή

– Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα

– καταστάσεις με τα αναλυτικά στοιχεία των παραγωγών κατά μέτρο και προϊόν (υπόδειγμα 2iii της παρούσας) και με ηλεκτρονικό μέσο υποχρεωτικά σε μορφή – excel για να υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας.

 

Δ .Απόσυρση για άλλους προορισμούς μεμονωμένων μη μελών εκτός Ο.Π – Διατροφή ζώων

1. Οι μεμονωμένοι παραγωγοί μετά την ολοκλήρωση του μέτρου υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης (υπόδειγμα 1 – εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ 145864/17.10.2014) μέχρι τις 31/1/2015 στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ έδρα τους.

Οι υπηρεσίες της Δ.Α.Ο.Κ – έδρα των παραγωγών συντάσσουν καταστάσεις (υπόδειγμα 2iii της παρούσας) και με ηλεκτρονικό μέσο υποχρεωτικά σε μορφή – excel για να υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας και διαβιβάζουν το αργότερο μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2015 σχετικό φάκελο στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για πληρωμή.

Ο φάκελος (ανά προϊόν) θα περιλαμβάνει επιπλέον τα εξής:

– την αίτηση της Δ.Α.Ο.Κ (υπόδειγμα 1.α- εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ 145864/17.10.2014)

– τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ένταξης στο μέτρο από τον παραγωγό προς την Δ.Α.Ο.Κ

– τα συμφωνητικά μεταξύ του παραγωγού και του υπευθύνου φορέα για την διατροφή των ζώων (με αναφορά τον τρόπο, τόπο, χρονοδιάγραμμα διάθεσης κλπ)

– Υπεύθυνη Δήλωση (Ν 1599/1986) από τον υπεύθυνο φορέα ότι διέθεσε το προϊόν για διατροφή στα ζώα που έχει στην κατοχή του ( και προκύπτουν από τα στοιχεία της Ε.Α.Ε 2014)

– τα δελτία αποστολής (ή ισοδυνάμου παραστατικού κατά την τρέχουσα εθνική νομοθεσία ) με προορισμό τον τόπο διάθεσης των προϊόντων

– βεβαιώσεις ποιοτικού & ποσοτικού ελέγχου (υπόδειγμα 7 της ΥΑ 286886/22.4.2009) υπογεγραμμένες από τις ελεγκτικές αρχές σε ποσοστό 100% των συνολικών ποσοτήτων που τέθηκαν για διατροφή ζώων

– αποδεικτικά παραλαβής & διάθεσης των προϊόντων (υπόδειγμα 6 της ΥΑ 286886/22.4.2009) υπογεγραμμένες από τον παραγωγό, τον δικαιούχο φορέα και από τις ελεγκτικές αρχές (σε ποσοστό 100% των συνολικών ποσοτήτων που τέθηκαν για διατροφή ζώων)

– πρακτικά ελέγχου των αρμόδιων επιτροπών ελέγχου όπως αυτές ορίζονται στην Κ.Υ.Α 266355/11.2.2009(ΦΕΚ 64Β/09) και στο άρθρο 7,παρ.2 της Υ.Α 286886/22.04.09 (ΦΕΚ 867 Β/2009 καθώς και στο σημείο 6.5 της με αριθμ. 3715/110509/5.9.2014 εγκυκλίου του Υ.Α.Α.Τ) με σαφή αναφορά στα αποτελέσματα των ελέγχων που αφορούν την υλοποίηση του μέτρου (ποσότητες, κ.λ.π).

– κατάσταση σημείων ελέγχου (υπόδειγμα 3 – εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ 145864/17.10.2014)

Καμία πληρωμή δεν πραγματοποιείται εφόσον ο παραγωγός δεν έχει υποβάλει Ε.Α.Ε 2014 και δεν έχει δηλώσει τις καλλιέργειες που αντιστοιχούν στα μέτρα που υλοποίησε.

 

Διαβάστε εδώ ολόκληρη τη σχετική εγκύκλιο με τα Δικαιολογητικά για την ενίσχυση σχετικά με τα προσωρινά μέτρα στα ροδάκινα.pdf

 

Πηγή: http://www.agronews.gr/